Adatvédelmi nyilatkozat


Az Ön által megadott adatokat az Ezüstoutlet Webáruház kizárólag a megrendelés teljesítése, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, illetve – amennyiben ehhez külön hozzájárult – hírlevél küldése céljából tárolja. A rendszerünk a rendelések befejezését követően is tárolja adatait azon okból ,hogy Ön a leadott rendeléseit későbbiekben is megtekinthesse. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Ezüstoutlet Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően járunk el. Az Európai Parlament jóváhagyta 2016. április 14-én az EU általános adatvédelmi szabályzatát (GDPR) ami felváltja a 95/46 / EK adatvédelmi irányelvet.
Ezen adatvédelmi irányelvet (GDPR) az Ezüstoutlet weboldala 2018. május 11.-től alkalmazza.

Az információk tulajdonjoga
Nyilatkozunk, hogy az Ezüstoutlet Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.ezustoutlet.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a weboldalról származó képek és információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, és/vagy a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik, és az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadja, az azzal egyetért, és adatai kezeléséhez, és korlátozott körben történő továbbításához (futárszolgálat részére) hozzájárul.

Az Ezüstoutlet Kft. személyes adatot csak és kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

1. Az adatkezelés általános célja:

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy

a) a megrendelő ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A megrendelő ügyfelek vagy az látogatók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).

b) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.

2. A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

a) Az Ezüstoutlet Webáruház szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez, így különösen megrendelés leadásához regisztráció szükséges. A regisztráció során a webáruház az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Ezüstoutlet Kft. kezel ,ezeket az adatokat külön kérésre, megkeresésre töröljük a GDPR-nek megfelelően az itt megadott emailcímen: ezustoutlet@ezustoutlet.hu:

Adat Adatkezelés célja
E-mail cím A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.
Jelszó A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.
Név A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.
Felhasználónév A szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.

b) Az Ezüstoutlet Webáruház a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal az oldalra belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így az Ezüstoutlet Kft. az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli, ezeket az adatokat külön kérésre, megkeresésre töröljük a GDPR-nek megfelelően az itt megadott emailcímen: ezustoutlet@ezustoutlet.hu:

Adat Adatkezelés célja
IP-cím A webáruház szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Lakcím/szállítási cím Megrendelések kezelése, teljesítése
Telefon Megrendelések egyeztetése, lebonyolítása

c) Az Ezüstoutlet Webáruház az oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (cookie) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli, ezeket az adatokat külön kérésre, megkeresésre töröljük a GDPR-nek megfelelően az itt megadott emailcímen: ezustoutlet@ezustoutlet.hu:

Adat Adatkezelés célja
IP-cím A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
Az ezustoulet.hu oldalon a böngészés során
meglátogatott aloldalak adatai
A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
Az ezustoutlet.hu oldalon indított keresések A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
Az ezustoulet.hu oldalon böngészéssel eltöltött idő A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
A böngésző típusa A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
Az operációs rendszer típusa A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.
A képernyő felbontása A szolgáltatás minőségének fejlesztése érdekében felhasznált adat.

3. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

4. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás, hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. Az ezustoutlet.hu hirdetési szolgáltatásai igénybevételéhez szükségesek személyes adatok, mely adatokat Érintett a regisztráció alkalmával ad meg adatkezelőnek. Amennyiben a regisztráció során hozzájárult a hirdetési szolgáltatások (pl.: hírlevél) igénybevételéhez, az Érintett az ezustoutlet.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, illetve hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
A Felhasználónak jogában áll bármikor kérni személyes adatainak törlését az adatbázisból, valamint jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. A látogatóknak a felhasználási feltételekhez kell tartania magát. Adatkezelési kérdéseivel, véleményével forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az Ezüstoutlet Webáruház az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.

Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerű kezelésére. Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.

7. Piackutatás

Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

8. Bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a feltüntetett személyes adataikat megosztjuk a kártyakibocsátójával a TRA mentesség esetleges
alkalmazása és így a folyamat egyszerűsítése érdekében.Az alábbi adatokat csak a kártya kibocsátói tárolják.

● Név
● E-mail cím
● Otthoni telefonszám
● Mobiltelefonszám
● Számlázási cím
● Szállítási cím

9. Hatály

Jelen nyilatkozat hatálya kiterjed az Adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra.

2. Jelen nyilatkozat 2018.05. 11. napján lépett hatályba.